Styrelse

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämma för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 13 ledamöter samt 4 suppleanter.

Ordinarie ledamöter väljs för 2 år och suppleanter för 1 år.

Styrelsen utser inom sig själva ett arbetsutskott bestående av minst 3 ledamöter.

Vid val till styrelsen får inte representanter från kommunerna utgöra en majoritet av antalet ledamöter (ur stadgarna § 10)

Styrelsen ansvarar för att:

- Ta fram en strategi för en ökad förståelsen för turismens betydelse i Värmlands Bergslags kommuner.

- Godkänna verksamhetsplan

- Verka för lokal förankring

- Utreda framtida samarbete och organisationsupplägg

- Sammanträda 2 ggr per år